VG-Visserij

 

 

 

Basisgegevens

De gegevens met betrekking tot de deelvissers, kotters, vissoorten, vangstgroepen en afslagen, zijn vrij invulbaar.
Nadat de gegevens van de deelvissers zijn aangemaakt, kan een deelvisser aan een schip worden gekoppeld als bemanningslid.Een deelvisser kan aan meerdere schepen worden gekoppeld.

Deelvissers die (tijdelijk) niet meevaren, blijven in het bestand, zodat ze op een later tijdstip weer kunnen worden ingezet, zonder alle gegevens opnieuw in te moeten voeren.

 

 

 

Besomming

Een complete besomming bestaat uit een aantal componenten:

  • Omzet
  • Scheepscomponenten
  • Bemanning (deelloonpercentage)
  • Persoonlijke componenten

 Bij het aanmaken van een nieuwe besomming kunnen naast deze gegevens tevens de volgende gegevens worden geregistreerd:

  • Datum van vertrek
  • Aantal dagen
  • Liters gasolie

Om automatisch de afslagkosten te kunnen bepalen, kan een bedrag aan netto besomming worden ingevoerd.
Een besomming kan worden gewijzigd zolang de betaling nog niet heeft plaatsgevonden.

 

 

Afb. 1  Invoeren van de besomming

 

Per (aanvoerhaven) afslag kan van elke omzetgroep (vissoort) het gewicht en de omzet worden geregistreerd.
Tevens kan bij het gewicht worden aangegeven of dit gestript- of ongestript is.

Bij de velden Afslag en Vissoort, kan uit een tabel worden gekozen door op te drukken of een dubbelklik te geven.
Als het veld leeg wordt gelaten, komt de zoektabel automatisch naar voren nadat een is gegeven.

Bemanning
Na het invoeren van de omzet, kan via de button bemanning, worden aangegeven welke deelvissers aan boord waren en per opvarende het percentage deelloon waarop deze deelvisser recht heeft.

Een van de vaste persoonlijke inhoudingen is de inhouding van SFM. Het bedrag aan SFM, kan bij de basistabel van de deelvisser worden ingevoerd en zal automatisch worden ingeteld.

Bij de basisgegevens van de deelloner kan het totaal in te houden bedrag aan SFM worden ingevoerd.
Zodoende zal SFM worden berekend, zolang het totaalbedrag nog niet volledig is ingehouden.

 


Afb. 2    Registreren van persoonlijke inhoudingen/vergoedingen

 

Componenten
Naast de componenten van de deelvissers, kunnen de scheepscomponenten worden geregistreerd.  Dit gaat op dezelfde wijze als de persoonlijke componenten.

 

Verwerken vangst

 Na het invoeren van de besomming, dient deze te worden verwerkt. Bij de verwerking worden de bedragen aan uit te keren deelloon getoond.

Afb. 3    Overzicht van de berekende en uit te keren deelloon.

In bovenstaande tabel kunnen de volgende velden die van invloed zijn op het uit te keren bedrag aan deelloon worden aangepast.

Percentage deelloon

Buffer

De buffer wordt gebruikt om afgeronde bedragen te kunnen uitkeren.

Annuleren vangstgegevens

Zolang van een besomming het deelloon nog niet is uitbetaald, kan de besomming in zijn geheel worden geannuleerd.

Hierna kunnen de gegevens opnieuw worden geregistreerd. 

 

 

Printen

Via printen kunnen de volgende overzichten worden geprint:

VangstoverzichtAfb. 4    vangstoverzicht.

Diverse loonoverzichten

 

De loonoverzichten zijn persoonlijk per deelvisser. Hierop staan de diverse componenten van de besomming uitgesplitst.
Een loonoverzicht kan zowel met- als zonder cumulatieve getallen worden geprint.
Een loonoverzicht kan ook per periode (bv een kwartaal) worden geprint.


Afb. 5         Loonberekening

Loonstaat 

Per deelvisser kan een loonstaat worden geprint.
Hierop staan van alle vangsten waaraan de bewuste deelvisser heeft deelgenomen, de componenten. Onder aan het overzicht staan de totale per component.

 


Afb. 6    Loonstaat

 

 

Besommingen

Het overzicht besommingen bevat een totaaloverzicht van de besommingen over een gekozen periode.


Afb. 7    Totaaloverzicht besommingen

Per afslag
Op het overzicht per afslag, worden de totalen per afslag per week geprint.
Het overzicht kan zowel per week per afslag worden geprint als per afslag per week.

 

Per omzetgroep (vissoort)

Op het overzicht per omzetgroep worden de totalen per omzetgroep geprint.
Het overzicht kan zowel per week per omzetgroep worden geprint als per omzetgroep per week.


Afb. 8    Overzicht per week per omzetgroep.

Componenten
Op het overzicht per component, worden de totalen van de diverse componenten geprint.

Quotaoverzicht


Er kunnen twee quotaoverzichten worden geprint.
Een quotaoverzicht per soort en een totaal per vissoort betreffende de quota.


Afb. 9    Quotaoverzicht per soort.

 


Afb. 10 Totalen per vissoort inz. Quota.

Neem vrijblijvend contact met ons op